Το Εθελοντικό Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΤΑΚ) Καστοριάς,

σας ενημερώνουμε για το νέο Δ.Σ.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαραλάμπος  Σαββίδης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Αλεξιάδης 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ιωάννα Λούσιου
ΤΑΜΕΙΑΣ : Μιγκιρδίτς Μπεκαριάν (Μάκης)
ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Αναστάσιος Γερονίκος 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δήμητριος Γραβαλίδης 
ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: Γεώργιος Μπουρινάκης
ΜΕΛΟΣ (ΒΟΗΘ. ΑΡΧ. ΕΠΙΧΕΙΡ.): Νικόλαος Λαζαρίδης
ΜΕΛΟΣ: Ιωάννης Κογιόπουλος