ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαράλαμπος  Σαββίδης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Αλεξιάδης 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ιωάννα Λούσιου
ΤΑΜΕΙΑΣ : Μιγκιρδίτς Μπεκαριάν (Μάκης)
ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Αναστάσιος Γερονίκος 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημήτριος Γραβαλίδης 
ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: Γιώργος Μπουρινάκης
ΜΕΛΟΣ (ΒΟΗΘ. ΑΡΧ. ΕΠΙΧΕΙΡ.): Νικόλαος Λαζαρίδης 
ΜΕΛΟΣ: Ιωάννης Κογιόπουλος